Launching Innovation and Success 
Tác giả :

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 / 2019 - 2020

Môn: Anh văn chuyên ngành    Mã môn học: EFAE 327031      Mã đề:  1A

I -  Choose A, B, C or D for the best answer : (2.5 m)

 

1.B

2.B

3.D

4.B

5.D

6.B

7.C

8.A

9.D

10.C

II - Fill in the gaps with the words from the box: (5 m)

1. battery

6. starting

2. electrical energy

7. mechanical energy

3. alternator

8. electrical energy

4. voltage regulator

9. alternator

5. electrical energy

10. voltage regulator

11. master cylinder

16. increased

12. all directions

17. converts

13. wheel assemblies

18. brake linings

14. transmitted

19. brake disc

15. reduced

20. discs

III. What is it?   (2.5 m)

Keys

Glow plug

clutch

Shock absorber

Gearbox / transmission

Compression ratio

Brake booster

Precombustion chamber

Brake backing plate

Independent suspension system

distributor


Môn: Anh văn chuyên ngành    
Mã môn học: EFAE 327031      Mã đề:  1B

I -  Choose A, B, C or D for the best answer : (2.5 m)

 

1.C

2.B

3.C

4.A

5.C

6.B

7.C

8.A

9.B

10.B

II - Fill in the gaps with the words from the box: (5 m)

1. to reduce friction

6. cylinder block

2. moving parts

7. connecting rods

3. to reduce friction between them

8. be splashed

4. distributes

9. cylinder walls

5. oil galleries

10. particles of dirt

11. isolates

16. improved

12. in contact with

17. reaction force

13. reaction force

18. contact

14. wheel assembly

19. enough

15. supported

20. accelerating

III. What is it?   (2.5 m)

Keys

Gearbox / transmission

Compression ratio

Shock absorber

Distributor

Independent suspension system

clutch

Glow plug

Brake backing plate

Brake booster

Precombustion chamber

Ngày  10 tháng 11 năm 2019

Thông qua bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:63,824

Tổng truy cập:1,046,647

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn