Khởi nguồn Sáng tạo và Thành công!
Tác giả :Hình chân dung

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Hướng nghiên cứu chính

 

Lê Minh Nhựt

*nhutlm@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa-Trưởng Bộ môn

- Kỹ thuật lạnh và ĐHKK
- Năng lượng tái tạo
- Lò hơi và HT Nhiệt

 

Nguyễn Lê Hồng Sơn

*sonnlh@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Thạc sĩ

Phó Bộ môn

Công nghệ Nhiệt- Lạnh

 

Lê Xuân Hòa

*hoalx@hcmute.edu.vn

&Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Giảng viên