Launching Innovation and Success 
Tác giả :
Khoa Cơ khí Động lực

 

 

                 GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT – ĐIỆN LẠNH

 

Hình chân dung

Giảng viên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Hướng nghiên cứu chính

   

Đặng Thành Trung

trungdang@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

PGS. TS  Trưởng Bộ môn  
   

Đoàn Minh Hùng

hungdm@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

 Kĩ sư  Phó trưởng Bộ môn  Kỹ thuật lạnh DHKK
   Nguyễn Xuân Viên
*    

wienheating@gmail.com

 

&   Lý lịch khoa học 
 Tiến sĩ  Phó trưởng Bộ môn (Quản lý ngành NLTT)  

Lê Minh Nhựt

* nhutlm@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

Tiến

Phó trưởng khoa

-  Kỹ thuật lạnh và ĐHKK
- Năng lượng tái tạo
- Lò hơi và HT Nhiệt

NguyễnHồng Sơn

* sonnlh@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

Thạc

Giảng viên

-    Công nghệ Nhiệt- Lạnh

Xuân Hòa

* hoalx@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

Tiến

Giảng viên

 

Hoàng An Quốc

* hanquoc@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

PGS.TS

Giảng viên

-    Năng lượng nhiệt

Bùi Tuyên

* tuyenbui@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

Tiến

Giảng viên

 

Lại Hoài Nam

* namlh@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

Thạc

Giảng viên

-  Công nghệ nhiệt lạnh

Đặng Hùng Sơn

* sondh@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

Tiến

Giảng viên - Trưởng ngành Nhiệt CLC

 

Đinh Thành Ngân

* ngandt@hcmute.edu.vn

& Lý lịch khoa học

Thạc