Launching Innovation and Success 
Tác giả :

Trưởng Khoa

 

HUỲNH PHƯỚC SƠN

Giảng viên chính, Tiến sĩ

Trưởng Khoa, phụ trách chung

Điện thoại: 0903.639.216

Email: sonhp@hcmute.edu.vn

Phó Khoa

 

NGUYỄN VĂN TRẠNG

Giảng viên chính, Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa, phụ trách Đào tạo

Điện thoại: 0935.705.017

Email: trangnv@hcmute.edu.vn

 

LÊ MINH NHỰT

Giảng viên chính, Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa, phụ trách Nghiên cứu khoa học và Công tác sinh viên

Điện thoại: 0978.446.968

Email: nhutlm@hcmute.edu.vn

 

ĐỖ QUỐC ẤM

Giảng viên chính, Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa, phụ trách Cơ sở vật chất và Đảm bảo chất lượng

Điện thoại: 0923.120.175

Email: amdq@hcmute.edu.vn

Thư Ký Khoa