Launching Innovation and Success
Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHAM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA TRƯỚC 2017

(Kèm theo Kế hoạch số:178/KH-ĐHSPKT  ngày  04/8/2017 của Hiệu trưởng)

 


1.        KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

150

A211

13g00 - 15g00

Ngày 23/8/2017

2

139450

48

3

139470

30

4

141451

76

A313

13g00 - 15g00

5

141452

74

6

141453

75

15g00 - 17g00

7

141454

68

8

141470

53

A210

13g00 - 15g00

9

149450

24

10

149470

25

11

151451

79

A209

13g00 - 15g00

12

151452

75

13

151453

55

15g00 - 17g00

14

151470

51

15

153450

19

A210

15g00 - 17g00

16

159450

36

17

159470

25

18

161451

50

A312

13g00 - 15g00

19

161452

49

20

161453

46

21

161470

57

15g00 - 17g00

22

163450

37

23

169450

22

24

169470

20

 

 

1244

 

 

 

 

2.        KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

150

E1.502

13g00 - 15g00

Ngày 21/8/2017

2

14110CL1

45

A2.202

13g00 - 15g00

3

14110CL2

33

4

14110CL3

13

5

15110CL1

31

A2.201

13g00 - 15g00

6

15110CL2

32

7

15110CL3

31

8

15110CL4

29

9

15110CL5

31

10

16110CL1

34

E1.503

13g00 - 15g00

11

16110CL2

35

12

16110CL3

33

13

16110CL4

34

15g00 - 17g00

14

16110CL5

33

15

16110CL6

33

16

14119CL1

28

A2.202

15g00 - 17g00

17

14119CL2

21

18

15119CL1

32

19

15119CL2

28

20

16119CL1

32

21

14125CLC

19

A2.201

15g00 - 17g00

22

15125CL1

31

23

15125CL2

32

24

16125CL1

31

25

16125CL2

32

26

14124CLC

30

A4.202

13g00 - 15g00

27

15124CL1

31

28

15124CL2

33

29

16124CL1

27

15g00 - 17g00

30

16124CL2

25

31

16124CL2

24

32

14141CLDT1

35

A4.102

13g00 - 15g00

33

14141CLDT2

34

34

14141CLVT

14

35

15141CLDT1

20

15g00 - 17g00

36

15141CLDT2

25

37

15141CLVT

28

38

16141CL1

32

39

16141CL2

30

 

40

14142CL1

24

Phòng họp 2 (Tầng 6 tòa nhà trung tâm)

13g00 - 15g00

41

14142CL2

24

42

15142CL1

31

43

15142CL2

31

44

15142CL3

32

45

15142CL4

31

46

16142CL1

36

15g00 - 17g00

47

16142CL2

34

48

16142CL3

34

49

16142CL4

34

50

16142CL5

34

51

14143CLC

37

A4.201

13g00 - 15g00

52

15143CL1

32

53

15143CL2

31

54

15143CL3

30

55

16143CL1

35

15g00 - 17g00

56

16143CL2

35

57

16143CL3

33

58

16143CL4

34

59

14145CLC

28

A4.101

13g00 - 15g00

60

15145CL1

30

61

15145CL2

31

62

15145CL3

32

63

15145CL4

32

A4.102

64

15145CL5

31

65

15145CL6

28

66

16145CL1

32

A4.102

15g00 - 17g00

67

16145CL2

33

68

16145CL3

33

69

16145CL4

33

A4.101

70

16145CL5

32

71

16145CL6

33

72

16145CL7

31

73

14144CL1

23

A4.201

13g00 - 15g00

 

 

 

 

 

 

Ngày 22/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 22/8/2017

74

14144CL2

22

75

15144CL1

32

76

15144CL2

31

77

15144CL3

30

78

16144CL1

34

15g00 - 17g00

79

16144CL2

33

80

16144CL3

31

81

16144CL4

31

82

16144CL5

32

83

14146CL1

22

Phòng họp 2 (Tầng 6 tòa nhà trung tâm)

 

 

 

 

Phòng họp 2 (Tầng 6 tòa nhà trung tâm)

13g00 - 15g00

84

14146CL2

18

85

15146CL1

32

86

15146CL2

32

87

15146CL3

31

88

15146CL4

31

89

16146CL1

28

15g00 - 17g00

90

16146CL2

32

91

16146CL3

29

92

16146CL4

30

93

16146CL5

26

94

14147CL1

33

E1.503

13g00 - 15g00

95

14147CL2

34

96

15147CL1

34

97

15147CL2

32

98

16147CL1

28

15g00 - 17g00

99

16147CL2

28

100

16147CL3

26

101

14148CLC

16

A2.202

13g00 - 15g00

102

15148CL1

35

103

15148CL2

29

104

16148CL1

26

105

16148CL2

27

106

14149CL1

25

A4.102

13g00 - 15g00

107

14149CL2

24

108

15149CL1

36

109

15149CL2

35

110

16149CL1

24

15g00 - 17g00

111

16149CL2

24

112

16149CL3

25

113

15127CLC

28

114

14150CLC

11

A4.101

13g00 - 15g00

115

15150CL1

26

116

15150CL2

23

117

16150CL1

31

118

15116CL1

30

15g00 - 17g00

119

15116CL2

32

120

16116CL1

28

121

16116CL2

25

122

16116CL3

23

123

14151CLC

30

A4.201

13g00 - 15g00

124

15151CL1

34

125

15151CL2

33

126

15151CL3

33

127

16151CL1

28

15g00 - 17g00

128

16151CL2

31

129

16151CL3

28

130

15109CL1

28

A2.202

15g00 - 17g00

131

15109CL2

29

132

16109CL1

29

133

16109CL2

29

134

16142CLA

61

A2.202

13g00 - 15g00

135

16143CLA

51

136

16145CLA

48

15g00 - 17g00

137

16146CLA

50

138

16149CLA

15

 

 

4.272

 

 

 

 

 

 

 

                 TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV

 

 

                                                                                                                                                                                              (Đã ký)

 

                                   

                                                                                                                                                                                TS. Trần Thanh Thưởng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
                         
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:67,622

Tổng truy cập:664,395

Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn