Launching Innovation and Success 
Tác giả :

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY OF VEHICLE AND ENERGY ENGINEERING

 

THE LIST OF PROJECTS (1987-2017)

 

 

 

NUMBERS OF PROJECTS

 

12

107

8

 

Author

 

Depart-ment

 

Project Title

 

Year

 

Minis-try 

 

Univer-sity

 

Interna-tional

 

Note

 

 

 

Nguyễn Xuân Viên

 

 

 

 

BM Nhiệt

 

Development of multi-layer stack technology and establishment of evaluation system for solid oxide fuel cell.

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

x

 

 

Taiwan

Nguyễn Trung Hiếu

BM ĐT ô tô

Lateral Dynamics Stability' Control of Four in-wheel Motors Electric Vehicles with Torque Distribution and Maximum Transmissible Torque Estimation.

2015

 

 

X

Taiwan

Nguyễn Trung Hiếu

BM ĐT ô tô

Electronic Stability' Control for Electric Vehicle with Four in-wheel motor

 

 

 

X

Taiwan

Đinh Huấn

BM ĐT ô tô

Design and assemble basic of Vehicle Electric and Electronic module for Education

2010

 

X

 

T2010-24

Đinh Huấn

BM ĐT ô tô

Calculating and Modeling Vehicle Dynamic Control Systems using MATLAB Simulink

2015

 

X

 

T2015-65

Lê Quang

BM ĐT ô tô

A study on fuel pump control circuit for engines used carburetor

2007

 

X

 

GV61 - 2007

Lê Quang

BM ĐT ô tô

Research on testing system controlled by computer for 01-cylinder engine

2008

 

X

 

T52 - 2008

Lê Quang

BM ĐT ô tô

Research on the teaching model of digital information systems on vehicle

2010

 

X

 

T2010-28

Lê Quang

BM ĐT ô tô

A study for IDL speed control of some engine types in Viet Nam

2010

 

X

 

T2010-25

Lê Quang

BM ĐT ô tô

Designing and manufacturing teaching model of body electric system

2010

 

X

 

T2010-65

Lê Quang

BM ĐT ô tô

Research and manufacturing the communication circuit of fuel injection engine model for distance practice teaching

2011

 

X

 

T2011 - 13TĐ

Lê Quang

BM ĐT Ô tô

A study on building the theory' of hybrid ignition system

2011

 

X

 

T2011 -46

Lê Quang

BM ĐT ô tô

Research; design; manufacturing the control system to provide fuel on Commonrail diesel engine used CNG- diesel dual fuel

2012

X

 

 

B2012 - 22 - 01

Lê Quang

BM ĐT ô tô

Research; evaluate and propose ways to recovery' the waste heat from exhaust of IC engines

2013

 

X

 

T2013 - 73

Lê Quang

BM ĐT ô tô

Research; manufacturing model of thermoelectric generator using exhaust heat from the engine

2014

 

X

 

T2014 - 69

Lê Quang

BM ĐT ô tô

A study and making the small dynamometer for motorbike engine

2014

 

X

 

T2014 - 69

Nguyền Trọng Thức

BM ĐT ô tô

Using the electronic compass in control omnidirectional robot trajectory'.

2010

 

X

 

T2010- 12

Nguyền Trọng Thức

BM ĐT ô tô

Designing and manufacturing teaching models of process control testing of ECU Nissan.

2011

 

X

 

T2011 -38

Nguyền Trọng Thức

BM ĐT ô tô

Designing and manufacturing teaching model of engine control system and automatic transmission in automobiles.

2012

 

X

 

T2012 - 04DT

Nguyền Trọng Thức

BM ĐT ô tô

Designing and manufacturing teaching models of air- conditioning systems in vehicles.

2013

 

X

 

T2013 - 66

Nguyền Trọng Thức

BM ĐT ô tô

Design and manufacture of flashing turn indicator lights on the modern automobile.

2014

 

X

 

T2014 - 64

Nguyền Văn Thinh

BM ĐT ô tô

Research and implementation of teaching models H.I.D Projector lighting system in service training

2014

 

X

 

 

Xuân Thành

BM ĐT ô tô

Automotive Dictionary' Software

2012

 

X

 

 

Đoàn Minh Hùng

BMN-ĐL

Designing and manufacturing model by combined a heat pump with Collector to improve heating efficiency

2010

 

X

 

T2009 - 72

Đoàn Minh Hùng

BMN-ĐL

Simulating for the one-stage refrigeration cycle by using Macromedia Director MX software

2010

 

X

 

T2010-21

Đoàn Minh Hùng

BMN-ĐL

Simulating for the two-stage refrigeration cycle by using Macromedia Director MX software

2010

 

X

 

T2010-61

Đoàn Minh Hùng

BMN-ĐL

By using Macromedia Director MX to simulate the quick freezing system at heating and refrigeration workshop

2011

 

X

 

T2011 -35

Đoàn Minh Hùng

BMN-ĐL

Influence of gravity' on the heat transfer and fluid flow behaviors of the micro channel heat exchangers

2011

 

X

 

T2011 - 07TĐ

Đoàn Minh Hùng

BMN-ĐL

Research creating a software calculate absorption refrigeration cycle NH3H20

2012

 

X

 

T2012 - 02

Đoàn Minh Hùng

BMN-ĐL

Numerical and experimental investigations on heat transfer phenomena of a micro channel heat sink

2012

 

X

 

T2012- 16TĐ

Đoàn Minh Hùng

BMN-ĐL

Studying on the ability' to use exhaust heat of gas from car or bus engine to air conditioner

2013

 

X

 

T2013 - 23TĐ

Đoàn Minh Hùng

BMN-ĐL

Effect of Configuration on Condensation Heat Transfer Efficiency in MicroChannel Heat Exchangers

2013

 

X

 

T2013 - 22TĐ

Lại Hoài Nam

BMN-ĐL

Calculating; designing and creating 02 stages freeze refrigerator model has 03Hp power use to teaching.

2012

 

X

 

T2012 - 12

Lại Hoài Nam

BMN-ĐL

Designation; creation electric control system for 02 stages freeze refrigerator model.

2014

 

X

 

T2014 - 62

Lê Minh Nhựt

BMN-ĐL

Designation; creation electric control system for 02 stages freeze refrigerator model.

2008

 

X

 

T63 - 2007

Lê Minh Nhựt

BMN-ĐL

Establishment of software program for calculating and design of the boiler in the industry

2007

 

X

 

T36 - 2007

Lê Minh Nhựt

BMN-ĐL

Establishment of software program for calculating the consumptive energy of the absorption chiller H20 LiBr

2010

 

X

 

T2009 - 13

Lê Minh Nhựt

BMN-ĐL

Designed; fabricated and tested heat pump water heater; using for hotels of South Vietnam

2010

 

X

 

T2009 - 14

Lê Minh Nhựt

BMN-ĐL

Feasibility' study on the application of the absorption chiller H20 LiBr to supply the hot water and cooling water for the hotels of Ho Chi Mirih City to reduce the consumption energy of these hotels

2010

 

X

 

T2010-62

Lê Minh Nhựt

BMN-ĐL

The auxiliary apparatus integrated solar heating system with its own control and management schemes.

2012

 

 

X

Korea Government of Ministry' of Knowledge Economy (No. 2011- 0012326)

Lê Minh Nhựt

BMN-ĐL

Technology development for the demo-scale SNG synthesis

2013

 

 

X

Technology' Innovation Program

(No.2011T100200036; Technology' development for the demo-sc ale SNG synthesis) funded by the Ministry' of Knowledge Economy (MKE; Republic of Korea)

Lê Minh Nhựt

BMN-ĐL

A study on the underground heat storage for solar heat pump system

2013

 

 

X

Korea Government of Ministry' of Knowledge Economy

(No.2011T100100709)

NguyễnHồng Sơn

BMN-ĐL

DESIGNING FABRICATE AND TEST WATER - SELICAGELADSORPTION REFRIGERATOR USING SOLAR ENERGY

2012

 

X

 

 

NguyễnHồng Sơn

BMN-ĐL

DESIGNING THE WATER DISTILLATION SYSTEMS USING SOLAR ENERGY WITH LOW PRICE AND APPROPRIATE WITH THE CLIMATE CONDITION OF VIETNAM

2013

 

X

 

 

NguyễnHồng Sơn

BMN-ĐL

DESIGNING THE MODEL OF UNDERGROUND COAL GASIFICATION

2014

 

X

 

 

NguyễnHồng Sơn

BMN-ĐL

DESIGNING THE MODEL OF FREEZE DRYING

2014

 

X

 

 

Đặng Thành Trung

BMN-ĐL

Ứng dụng công nghệ truyền nhiệt micro để giải nhiệt các linh kiện điện tử

2014

X

 

 

280/2012 HĐ-SKHCN

Đặng Thành Trung

BMN-ĐL

Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng bộ trao đổi nhiệt kênh micro đến quá trình ngưng tụ nhằm nâng cao hiệu quả truyền nhiệt

2013

 

X

 

T2013 - 22TĐ KHCN-GV

Đặng Thành Trung

BMN-ĐL

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiet bị thí nghiệm quá trình ngưng tụ trong kênh micro

2013

X

 

 

65-13/CTHT-NEPTECH

Đặng Thành Trung

BMN-ĐL

Nghiên cứuthiết kế chế tạo hệ thống dán các bộ tản nhiệt kênh micro (microchannel heat sink) sử dụng công nghệ UV

2013

X

 

 

3 8 -12 - c T/HĐ/C TTB

Đặng Thành Trung

BMN-ĐL

Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất vật của lưu chất trong bộ microchanel heat sink nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

2012

 

X

 

T2012 - 16TĐ KHCN-GV

Đặng Thành Trung

BMN-ĐL

Nghiên cứu ảnh hưởng lực trọng trường đến các đặc tính truyền nhiệt lưu chất trong bộ trao đổi nhiệt Microchel

2011

 

X

 

T2011 - 07TD KHCN_GV

Đặng Thành Trung

BMN-ĐL

Phần mềm tính toán ống nhiệt trọng trường loại trơn cho AHU trong hệ thống điều hòa không khi

2007

 

X

 

T41 - 2007

Đặng Thành Trung

BMN-ĐL

Nghiên cứu chế tạohình thí nghiệm ống nhiệt trọng trường loại trơn

2006

 

X

 

T07 - 2006

Đặng Thành Trung

BMN-ĐL

Phần mềm tính toán thiết kế bộ hâm nước cấp cho hơi công nghiệp loại ong ong lữa

2005

 

X

 

Til - 2006

Đặng Thành Trung

BMN-ĐL

Nghiên cứu thiết kế bộ hâm nước kiểu dàn ng cánh để tận dụng nhiệt khói thải từ nồi hơi công nghiệp ống - ống lửa nhằm nâng cao hiệu suất nồi hơi; tiết kiệm nhiên liệu

2005

X

 

 

B2005.20.03.TD

Châu Quang Hải

BM ĐC

Simulation of VE-EDC fuel system in engine

2004

 

X

 

T07 - 2004

Châu Quang Hải

BM ĐC

VE-EDC model in Diesel engine

2007

 

X

 

T59 - 2007

Châu Quang Hải

BM ĐC

Simulation of PLD system

2011

 

X

 

T2011 -33

Châu Quang Hải

BM ĐC

Simulation of UI-UP system

2012

 

X

 

T2012 - 16

Châu Quang Hải

BM ĐC

Simulation of EDC system

2013

 

X

 

T2013 - 57

Châu Quang Hải

BM ĐC

Simulation of common rail fuel system in engine

2014

 

X

 

T2014 - 55

Châu Quang Hải

BM ĐC

Model of Komatsu engine with in-line pump

2015

 

X

 

T2015 - 54

Đinh Tấn Ngọc

BM ĐC

Applying Multimedia to simulate the fuel system in diesel engines

2013

 

X

 

T2013 - 70

Đinh Tấn Ngọc

BM ĐC

Commonrail System In Printer Mercedes Engine (311CDI Engine)

2014

 

X

 

T2014 - 67

Đinh Tấn Ngọc

BM ĐC

Researching and avahiating some new methods to determine engine speed

2015

 

X

 

T2015

Đỗ Quốc Ấm

BM ĐC

Researching and providing some solutions to improve Automotive Ignition performance

1995

 

 

 

Luận van thạc si

Đỗ Quốc Ấm

BM ĐC

Designing and manufacturing the programmed ignition system in SI engines

2004

X

 

 

B2002-19-14

Đỗ Quốc Ấm

BM ĐC

Research and experiment of ignition system usually used on cars in Vietnam and assess their applications

2001

X

 

 

B2001-19-03

Đỗ Quốc Ấm

BM ĐC

Analysis of the ignition in internal combustion engines with the diagnostic equipment

2010

 

X

 

T2010-57

Đỗ Quốc Ấm

BM ĐC

Defining the parameters of the capacitor to save inductance energy in a direct ignition system

2014

 

X

 

T2014-26-TĐ

Huỳnh Quốc Việt

BM ĐC

Designing and manufacturing the interface communicator between personal computer and engine control system

2014

X

 

 

B2006-22-10

Huỳnh Quốc Việt

BM ĐC

Making fault and diagnosis for engine contro system in computer program

2010

 

X

 

 

Huỳnh Quốc Việt

BM ĐC

Designing and manufaturing 4S-FE engine model

2010

 

X

 

T2010-66

Huỳnh Quốc Việt

BM ĐC

Researching; desiging and manufacturing fuel injection adn ignition system model

2008

 

X

 

 

Khánh Tân

BM ĐC

Researching; designing a model for controlling electronic throttle and connecting PC via Lab VIEW.

2013

 

X

 

T2013 - 69

Khánh Tân

BM ĐC

Researching; designing and prototyping a combined ignition system

2014

 

X

 

T2014 - 66

Vĩnh Đạt

BM ĐC

Research for Electromagnetic Valve train System

2015

 

X

 

 

Vĩnh Đạt

BM ĐC

Research for VE- EDC system in Diesel engine

2013

 

X

 

 

Vĩnh Đạt

BM ĐC

Research for ABS system in vehicle

2010

 

 

X

 

Vĩnh Đạt

BM ĐC

Research Advisor sofvvare in emission and fuel consumption calculation in engine

2006

 

X

 

 

Vĩnh Đạt

BM ĐC

The study on designing of valve train system for cylinder deactivation in SI engines

2004

 

X

 

 

Nguyền Kim

BM ĐC

Design and assemble the engine control system model in Mitsubishi engine

2011

 

X

 

T2011 -TĐ

Nguyễn Kim

BM ĐC

Design and asemble the Ignition transistor circuit

2013

 

X

 

T2013 - 59

Nguyền Kim

BM ĐC

Design and asemble the controller for Mercedes Ignition System

2014

 

X

 

T2014 - 57

Nguyền Kim

BM ĐC

Research; design models of idle speed controller in SI engines

2015

 

X

 

T2015

Nguyền Tấn Lộc

BM ĐC

Researching and manufacturing direct ignition sytem in SI engines

2003

X

 

 

B2006-22-11

Nguyền Tấn Lộc

BM ĐC

Compile teaching material for fuel injection system in engine

2011

 

X

 

T2011 -48

Nguyền Tấn Lộc

BM ĐC

Manufacturing ignition system without distributor (delco)

2012

 

X

 

T2012- 17

Nguyễn Tấn Lộc

BM ĐC

Electrical control for fuel pump in Diesel engine

2013

 

X

 

T2013 - 68

Nguyễn Tấn Lộc

BM ĐC

Manufacturing sensor models in engine

2014

 

X

 

T2014 - 65

Nguyền Văn Trạng

BM ĐC

Research and Simulation of Hybrid Electric Drive System of Hybrid Electric Vehicle

2008

 

X

 

 

Nguyền Văn Trạng

BM ĐC

Computation of KineticS; Dynamics and Simulation for Power Split Device of Hybrid Electric Vehicle

2009

 

X

 

 

Nguyền Văn Trạng

BM ĐC

The Study and Application Global Positioning System (GPS) of Vehicle for teaching and studying

2010

 

X

 

 

Nguyễn Văn Trạng

BM ĐC

Green car project

2013

 

 

X

 

Nguyền Văn Trạng

BM ĐC

Study and Analysis of the Effect Factors on Dynamics of Rotor-Ball Bearing System of Air Conditioning Motor of Electric Vehicle

2015

 

X

 

 

Lâm Mai Long

BM KG

Researching; designing and experiment manufacturing of Automotive ABS Simulator education system

2006

X

 

 

B2003-19-21

Lâm Mai Long

BM KG

Khảo sát thực trạng giáo viên dạy kỹ thuật nghề theo quan điểm đáp ứng nhu cầu hội Nghiên cứu đề xuất các giải pháp

2008

X

 

 

B2008-22-33

Dưong Tuấn Tùng

BM KG

Researching; designing and experiment manufacturing of automatic painting spray model

2006

 

X

 

T2006 - 64

Dưong Tuấn Tùng

BM KG

Researching on designing ofcolor code look-up software for automotive.

2010

 

X

 

T2010-22

Dưong Tuấn Tùng

BM KG

Researching; designing and experiment manufacturing of automotive color analyzer

2012

 

X

 

T2010-22

Dưong Tuấn Tùng

BM KG

Researching on designing of computer interface assembly with ABS model

2013

 

X

 

T2012- 13

Dưong Tuấn Tùng

BM KG

Research and propose an experiment model of regenerative braking system in automotive.

2014

 

X

 

T2014 - 60

Thái Huy Phát

BM KG

Research And Install The Dual Fuel Cng - Diesel Supply Control System On Common - Rail Engine

2014

X

 

 

B2012-22-01

Thái Huy Phát

BM KG

Research ; design and manufacturing models Hybrid Drivetrain

2009

 

X

 

T2009 - 71

Thái Huy Phát

BM KG

Design ; manufacturing instrumentation cargo volume on trucks

2013

 

X

 

T2013 - 54

Thái Huy Phát

BM KG

Design ; manufacturing system Stop / Start on Yamaha Nouvo LX

2011

 

X

 

T2011 -45

Thái Huy Phát

BM KG

Design and construction of model automobiles made of compoiste

2014

 

X

 

T2014 - 52

Trần Đinh Quý

BM KG

Programming for evaluating traction dynamic of a motor vehicle

2011

 

X

 

 

Trần Đinh Quỷ

BM KG

Programming for calculating a clutch

2012

 

X

 

 

Trần Đinh Quý

BM KG

Programming for calculating a propeller shaft of motor vehicle

2013

 

X

 

 

Trần Đinh Quý

BM KG

Programming for calculating number of teeth of gears in a manual transmission

2014

 

 

 

 

Nguyền Văn Toàn

BM KG

Researching; designing and experiment manufacturing of automotive power steering educational system

2008

 

X

 

T17 - 2008

Nguyền Văn Toàn

BM KG

Researching; designing and experiment manufacturing of automotive braking educational system

2009

 

X

 

T2009

Nguyền Văn Toàn

BM KG

Researching; designing and experiment manufacturing of automotive suspension educational system

2011

 

X

 

T2011

Nguyền Văn Toàn

BM KG

Researching; designing and experiment manufacturing of automotive air braking educational system

2010

 

X

 

T2010

Nguyền Văn Toàn

BM KG

Researching; designing and experiment manufacturing of automotive automatic transmission simulator educational system

2012

 

X

 

T2012 - 12

Nguyền Văn Toàn

BM KG

Researching; designing and experiment manufacturing of automotive manual transmission simulator educational system

2013

 

X

 

T2013 - 58

Đặng Quỷ

BM KG

Researching and calculating lateral inclined angle of vehicles body.

2006

 

X

 

T2006 - 67

Đặng Quý

BM KG

Researching colliding dynamics of vehicles

2008

 

X

 

T2008 - 25

Đặng Quỷ

BM KG

Researching and manufacturing emergency breaking equiment

2009

 

X

 

T2009 - 14

Đặng Quý

BM KG

Researching kinematics of joint bus

2010

 

X

 

T2010- 16

Đặng Quý

BM KG

Researching stability' of semitrailers

2012

 

X

 

T2012 - 14

Đặng Quý

BM KG

Researching stability' of double-decker bus

2013

 

X

 

T2013 - 63

Đặng Quỷ

BM KG

Researching stability' of buses for lying

2014

 

X

 

T2014-61

Huỳnh Phước Sơn

BM KG

Researching and designing models of Antilock Braking System

2003

X

 

 

B2003-19-21

Huỳnh Phước Sơn

BM KG

Produce educational films (VCD) to guide the process assembly: inspection and repair of automatic transmission A131L

2004

 

X

 

T04 - 2004

Huỳnh Phước Sơn

BM KG

Design; manufacturing and cutting model of automatic transmission

2005

 

X

 

T08 - 2005

Huỳnh Phước Sơn

BM KG

Design and manufacturing equipments assistant teaching

2005

 

X

 

T75 - 2005

 

 

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
FVE's Albums


                         
Copyright © 2014, Faculty of Vehicle and Energy Engineering
Universty of Technology and Education HCMC

01. Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., HCMC
Tel: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Visit month:158,113

Visit total:1,681,736