Launching Innovation and Success 
Tác giả :

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Chân dung  Giảng viên  Học hàm, học vị  Chức vụ  Hướng nghiên cứu chính 
 Nguyễn Xuân Viên
viennx@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
 Tiến sỹ  Trưởng Bộ môn  
   Phạm Thanh Tuân
tuanpt@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học
 Tiến sỹ  Phó trưởng Bộ môn  Renewable Energy, Concentrator Photovoltaic
 

 Nguyễn Trần Phú
phunt@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

Tiến sỹ  Giảng viên  
 

 Nguyễn Bá Sơn

nbson@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

 Tiến sỹ  Giảng viên