Launching Innovation and Success 
Tác giả :

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CN NHIỆT – ĐIỆN LẠNH

Chân dung 

Giảng viên 

Học hàm, học vị 

Chức vụ 

Hướng nghiên cứu chính 

ĐẶNG THÀNH TRUNG

Điện thoại: 0913.606261

trungdang@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Giảng viên cao cấp

Phó Giáo Sư

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

 • Nano/microscale heat transfer

 • Renewable energy

 • Energy and sustainable development

 • Energy Economics

 • Industrial refrigeration and air conditioner


ĐOÀN MINH HÙNG
Điện thoại: 0908.318456
hungdm@hcmute.edu.vn
Lý lịch khoa học

Tiến sĩ

Phó Trưởng 

Bộ môn

 • Industrial refrigeration 

 • Heating, ventilating, and air conditioning (HVAC)

 

LÊ MINH NHỰT
Điện thoại: 0978.446968
nhutlm@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Giảng viên cao cấp

Phó Giáo Sư 

Tiến sĩ

P.Trưởng Khoa

 • Renewable energy

 • Boilers and heating systems

 • Drying Technology

HOÀNG AN QUỐC
Điện thoại: 0908.197416
hanquoc@hcmute.edu.vn

Lý lịch khoa học

Giảng viên cao cấp

Phó Giáo Sư Tiến sĩ

Trưởng phòng KHCN

 • Thermal Energy

 • Renewable energy