Launching Innovation and Success 
Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM                            Đáp án môn:

Khoa: Cơ khí động lực                                               NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT

Bộ môn CN Nhiệt – Điện lạnh                                   Mã môn học: THER230232

                                                                                    Học kỳ II        Năm học: 2019 – 2020

                                                                                    Đề số 1            Ngày thi: 29  /  07  /  2020

 

Câu 1 (5 điểm)

a)         T2 = 562 oK..................................................................................................................... (0,5)

            T4 = 693,93 oK................................................................................................................ (0,5)

b)         Nhiệt nhận: q1 = 740,51 kJ/kg........................................................................................ (0,5)

            Nhiệt nhả: │q2│= 395,27 kJ/kg..................................................................................... (0,5)

c)         Công: l = 345,24 kJ/kg................................................................................................... (0,5)

            Hiệu suất nhiệt: ht = 46,62 %......................................................................................... (1,0)

d)        Đồ thị p – V và T – S..................................................................................................... (1,0)

e)         Chu trình này áp dụng được cho chu trình hồi nhiệt (Vì có T4  > T2)............................ (0,5)

Câu 2 (5 điểm)

a)         Công: l = 1469,20 kJ/kg................................................................................................. (0,5)

            Nhiệt nhận q1 = 3301,10 kJ/kg....................................................................................... (0,5)

            Hiệu suất nhiệt: ht = 44,51 %......................................................................................... (0,5)

b)         Lượng hơi trích ga = 0,345 kg........................................................................................ (0,5)

            Nhiệt nhận hồi nhiệt: q1hn = 2339,10 kJ/kg.................................................................. (0,75)

            Công hồi nhiệt: lhn = 1139 kJ/kg.................................................................................. (0,75)

            Hiệu suất nhiệt hồi nhiệt: hthn = 48,69 %....................................................................... (0,5)

c)         Đồ thị T – S.................................................................................................................... (1,0)

                                                                                                     Ngày   29   tháng   07    năm  2020

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                              GVC – Th.S Lê Kim Dưỡng

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM                            Đáp án môn:

Khoa: Cơ khí động lực                                               NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT

Bộ môn CN Nhiệt – Điện lạnh                                   Mã môn học: THER230232

                                                                                    Học kỳ II        Năm học: 2019 – 2020

                                                                                    Đề số 2            Ngày thi:    29  /  07  /  2020

 

Câu 1 (5 điểm)

a)         T2 = 464,60 oK................................................................................................................ (0,5)

            T4 = 164,41 oK................................................................................................................ (0,5)

b)         Nhiệt nhận: q2 = 83,87 kJ/kg ......................................................................................... (0,5)

            Nhiệt nhả: │q1│= 157,13 kJ/kg..................................................................................... (0,5)

c)         Công: l = 73,26 kJ/kg..................................................................................................... (0,5)

d)        Hệ số làm lạnh: ɛ = 1,14................................................................................................. (0,5)

e)         Công suất lý thuyết: Nlt = 26,2 kW................................................................................ (1,0)

f)         Biểu diễn lên đồ thị p – V và T – S................................................................................ (1,0)

Câu 2 (5 điểm)

a)         Độ khô: x = 0,769........................................................................................................... (0,5)

            Công: l0 = 1552,53 kJ/kg................................................................................................ (0,5)

            Nhiệt nhận: q10 = 3393 kJ/kg......................................................................................... (0,5)

            Hiệu suất nhiệt: ht0 = 45,75 %....................................................................................... (0,5)

b)         Độ khô: xqn = 0,914........................................................................................................ (0,5)

            Công: lqn = 1960,50 kJ/kg.............................................................................................. (0,5)

            Nhiệt nhận: q1qn = 4149 kJ/kg........................................................................................ (0,5)

            Hiệu suất nhiệt: htqn = 47,25 %...................................................................................... (0,5)

c)         Đồ thị T – S.................................................................................................................... (1,0)

                                                                                                    Ngày   29    tháng    07   năm  2020

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                              GVC – Th.S Lê Kim Dưỡng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:18,874

Tổng truy cập:94,461

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn