Launching Innovation and Success 
Tác giả :

THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 18-19

Môn: Anh văn chuyên ngành    Mã môn học: EFAE 327031

ĐÁP ÁN      Mã đề:  1A

Phân trả lời: -     không viết tắt;

-        viết đúng chính tả, văn phạm;

-        đúng thuật ngữ chuyên ngành

I -  (2.5 m)

 

1. D

2. C

3. B

4. C

5. C

6. B

7. A

8. B

9. A

10. C

II - (2.5 m)

 

1.FALSE

2. FALSE

3.TRUE

4. TRUE

5. FALSE

6. TRUE

7. FALSE

8. TRUE

9. FALSE

10. FALSE

III- (2.5 m)

A

B

1.

starter

2.

Brake backing plate

3.

Independent suspension system

4.

Shock absorber

5.

Braking distance / stopping distance

6.

Gearbox / transmission

7.

Manual transmission

8.

Braking effort / braking force

9.

Four-wheel drive

10.

clutch

IV- (2.5 m)

1. have

6. controls

2. locking

7. has

3. locked

8. disappeared

4. automatically

9. recalled

5. braking

10.  stored

Ngày  31 tháng 05 năm 2019

Thông qua bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

--------------------------------------------

THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 18-19

Môn: Anh văn chuyên ngành    Mã môn học: EFAE 327031

ĐÁP ÁN      Mã đề:  1B

Phân trả lời: -     không viết tắt;

-        viết đúng chính tả, văn phạm;

-        đúng thuật ngữ chuyên ngành

I -  (2.5 m)

 

1.D

2.C

3.C

4.A

5.B

6.C

7.D

8.A

9.B

10.B

II - (2.5 m)

 

1. TRUE

2. TRUE

3.TRUE

4. FALSE

5. TRUE

6. FALSE

7. TRUE

8. FALSE

9. TRUE

10. FALSE

III- (2.5 m)

A

B

1.

Gearbox / transmission

2.

clutch

3.

Shock absorber

4.

starter

5.

Four-wheel drive

6.

Manual transmission

7.

Steering column  / Steering shaft

8.

Brake booster

9.

Brake disc / brake disk

10.

Brake lining

IV - (2.5 m)

1. controls

6. have

2. has

7. locking

3. disappeared

8. locked

4. recalled

9. automatically

5. stored

10.  braking

Ngày  31 tháng 05năm 2019

Thông qua bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

--------------------------------------------
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
                   sunnyweb.org                           
Copyright © 2014, Khoa Cơ khí Động lực
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:18,991

Tổng truy cập:94,578

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn